K O N K U R S    Ś W I Ą T E C Z N Y   X-cross

WYGRAJ Pit Bike’a MRF 80 Mini!!!

Motocykl rozlosujemy wśród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi i prześlą wypełniony kupon konkursowy na adres redakcji. Konkurs trwa do 20 lutego 2018 (decyduje data stempla pocztowego). Kupon znajdziecie w najnowszym wydaniu X-cross (nr 44 grudzień/styczeń).

REGULAMIN

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs Świąteczny X-cross i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu  jest wydawnictwo Cross Media, ul. Akacjowa , 05-501 Piaseczno, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Nagroda pozyskana została na podstawie współpracy Organizatora z firmą PitBike Ustroń
 4. Konkurs zostanie ogłoszony na łamach magazynu X-cross nr 44 i będzie trwał od 21.12.2017 do 20.02.2018
 5. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić wyłącznie na zamieszczonym w magazynie X-cross (nr 44) kuponie konkursowym i wysłać go na adres Organizatora w okresie trwania konkursu.

§2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) nie jest pracownikiem Cross Media i PiTBike Ustroń

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.x-cross.pl

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

 §3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagroda zostanie przyznana drogą losową spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi. W losowaniu nagrody w Konkursie bierze udział Uczestnik, który do dnia 20.02.2018 (decyduje data stempla pocztowego) prześle na adres Organizatora wypełniony kupon konkursowy z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe.
 2. Nagrodą w Konkursie jest motocykl Pit Bike MRF 80 Mini
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
  i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w przeciągu
  3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu numer telefonu.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie właściciel Cross Media Krzysztof Hipsz

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru telefonu (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.x-cross.pl